درس تمرینی برای همکاران شرکت کننده در کارگروه کاربرد تکنولوژی در آموزش

منابع و فعالیت‌های مرتبط با کارگاه‌های آشنایی و آموزشی مدیریت تحول در این قسمت قرار می‌گیرد.

برای ثبت‌نام در این درس، با یکی از معلمان از طریق مودل تماس بگیرید و یا از طریق اتوماسیون تماس بگیرید.

در این قسمت، مستندات و فرم‌های مربوط به کارگاه‌های آموزشی برگزار شده برای همکاران، قرار می‌گیرد.